INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA

Investicijska dokumentacija, izdelana skladno z veljavno zakonodajo (Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006, 54/2010), obsega dokumente:

​​- dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP

- predinvesticijska zasnova – PIZ

- investicijski program – IP

- analiza stroškov in koristi - CBA

- novelacija investicijskega programa


Investicijsko dokumentacijo izdelujemo za porabnike proračunskih sredstev. Investicijska dokumentacija je obvezna pri uvrščanju investicij v proračun kot tudi pri vseh prijavah za pridobitev državnih ali evropskih sredstev. Obvezna je tudi pri sklepanju javno-zasebnega partnerstva.

Nekaj naših naročnikov:

Občine:

- Mestna občina Ljubljana
- Občina Log Dragomer

- Občina Kamnik

- Občina Vrhnika

Ministrstva:

- Ministrstvo za notranje zadeve

- Ministrstvo za javno upravo

- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

- Ministrstvo za šolstvo
 

Ostali zavezanci:

- ELES d.o.o.

- Univerza na Primorskem

- Univerza v Ljubljani

- Zavod RS za zaposlovanje

- Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica